TECHNIK  EKONOMISTA

w  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  1  w  Strzelinie


Technik Ekonomista
zawód zawsze potrzebny i na czasie !

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

Technik ekonomista bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, uczestniczy w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy, w którym jest zatrudniony.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista, mogą sprawdzić nabytą wiedzę w różnych olimpiadach czy konkursach np. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Przedsiębiorczości, Edukacja Bankowa, Dzień przedsiębiorczości – ostatnio bardzo interesująco spędzony w straży pożarnej, w sądzie, na policji.

Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. Dlatego w procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziemy nacisk na kształtowanie przede wszystkim takich cech i postaw jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu oraz pewnych nawyków, jak np. zamiłowanie do porządku.

Zawód technika ekonomisty daje umiejętności analizy danych liczbowych, sporządzania dokumentacji każdej jednostki gospodarczej, obsługi programu INSERT na komputerze.

Kwalifikacje, jakie uzyskasz:

W trakcie nauki będziesz zdawać egzaminy z poszczególnych kwalifikacji. Pierwszy egzamin będzie przeprowadzony pod koniec klasy drugiej. Będzie to egzamin z kwalifikacji A.35, w klasie czwartej po pierwszym semestrze egzamin z kwalifikacji A.36.

Po każdym zdanym egzaminie otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Gdy zdasz wszystkie egzaminy i ukończysz szkołę, otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Posiadane przez Ciebie świadectwa i dyplom powiedzą pracodawcy co umiesz. Będą Twoja „furtką” do zatrudnienia.

Po ukończeniu technikum będziesz mógł także przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych. Będziesz mógł również uzupełniać swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Jeśli będziesz już TECHNIKIEM EKONOMISTĄ (czyli potwierdzisz dwie kwalifikacje i ukończysz technikum), to aby zostać TECHNIKIEM RACHUNKOWOŚCI będziesz musiał potwierdzić jedną kwalifikację: rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. Wówczas będziesz miał dwa zawody. Zatem znacznie łatwiej znajdziesz pracę.

technik ekonomista

Absolwent będzie specjalistą w zakresie:

Perspektywy zawodowe – praca

Praca technika ekonomisty jest ściśle związana z umiejętnością współdziałania z innymi ludźmi. Niezbędne jest uodpornienie się na negatywne emocje interesantów, potrzebna jest duża doza taktu, właściwa aparycja i kultura osobista, wytrwałość, cierpliwość i zdolność koncentracji. Możliwości zatrudnienia są olbrzymie. We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub bardziej związanych z gospodarką, pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych. Każda instytucja musi zatrudniać osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę w firmie. Potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i obliczania zarobków pracowników.

Absolwent Technik ekonomista może podjąć pracę:

technik ekonomista